VITEC

[email protected]

Sản phẩm cho mạch ngừng và khe

1. Băng cản nước PVC
2. Thanh trưởng nở Bentonite
3. Keo xảm khe gốc Polyurethane

Hiển thị kết quả duy nhất