Sơn lót epoxy gốc nước VITEC PR-01

VITEC PR-01 là sản phẩm sơn lót epoxy gốc nước, đa năng được phủ
trực tiếp trên bê tông, vữa, gạch, thép,…

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang