Vữa tự san phẳng gốc epoxy

Vữa rót gốc nhựa epoxy ba thành phần VITEC EPOCEM-05

VITEC EPOCEM-05 là loại vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi 3 thành phần.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Vữa trám Xi măng – epoxy siêu mịn VITEC EPOCEM-03

VITEC EPOCEM-03 là vữa trám gốc epoxy- ximăng 3 thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Vữa rót gốc nhự epoxy ba thành phần VITEC EPOCEM-01

VITEC EPOCEM-01 là loại vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi 3 thành phần.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Vữa tự san phẳng gốc xi măng – epoxy siêu mịn VITEC EPOCEM-02

VITEC EPOCEM-02 là loại vữa tự san phẳng 3 thành phần, gốc xi măng epoxy cải tiến.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★