Chất tăng cứng mặt sàn

Bột tăng cứng mặt sàn có kim loại VITEC TOP METALLIC

VITEC TOP METALLIC là chất trộn sẵn làm cứng sàn, có cốt liệu kim loại không bị oxi hóa được...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Bột tăng cứng mặt sàn VITEC TOP

VITEC TOP là chất trộn sẵn làm cứng sàn, không kim loại, được sử dụng để làm cho cứng nền...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★