Sản phẩm gốc Acrylic

Chất chống thấm một thành phần VITEC XP-01

VITEC XP-01 là chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★